Materiały wideo

Wybory 2018

Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy Jabłonna

Wspólnie z grupą ludzi zaangażowanych w nasze lokalne sprawy i aktywnie działających na rzecz społeczności gminy Jabłonna, utworzyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Grzybka.

Chcę przede wszystkim podziękować Wam za zaufanie, jakim obdarzaliście mnie przez 12 lat pełnienia funkcji radnego gminy Jabłonna oraz za Państwa wsparcie. Zmiany, które zaszły w gminie Jabłonna w tym czasie, to efekt naszych wspólnych starań oraz całego samorządu: drogi, oświetlenie, nowa szkoła, przeniesienie gimnazjum do Chotomowa, poprawa warunków lokalowych w szkole w Jabłonnie, rondo i ścieżki dla pieszych i rowerów między szkołami, poprawa bezpieczeństwa, nowe boiska sportowe w tym Orlik w Jabłonnie, autobusy ZTM, rozpoczęta budowa kanalizacji i wodociągu. Jest jednak, jeszcze wiele do zrobienia.

Nadszedł moment, w którym zdecydowałem się wykorzystać swoje doświadczenie w zarządzaniu i wiedzę na temat samorządu, nie tylko w tworzeniu lokalnego prawa, ale w działaniu. Dlatego postanowiłem kandydować na stanowisko wójta gminy Jabłonna.

Wspierają mnie ludzie, którzy chcą zmian i rozwoju gminy Jabłonna. Wspólnie oferujemy Państwu doskonałą znajomość naszej gminy, nie tylko potrzeb mieszkańców, ale też naszych zasobów i możliwości. Oferujemy Wam profesjonalizm, doświadczenie, uczciwość oraz otwartość na dialog.

Nasz program dla gminy Jabłonna na nadchodzącą kadencję obejmuje kluczowe dla mieszkańców dziedziny: rozwój sieci placówek oświatowych i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, bezpieczeństwo, rozwój infrastrukturalny gminy oraz kwestie udogodnień, które stanowią o jakości życia mieszkańców: transport publiczny, dostęp do oferty kulturalnej i przyjazna administracja. Ze szczegółami można się zapoznać w Internecie oraz w bezpośrednich rozmowach członkami Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusza Grzybka. Zapraszamy do kontaktu, ponieważ jesteśmy dla Was.

Aktualności

Podziękowanie

5 listopada 2018

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w głosowaniu i okazane mi ogromne poparcie. To był dla mnie wielki zaszczyt reprezentować Was w radzie gminy i stawać w demokratycznej rywalizacji o Państwa zaufanie.

Gratuluję panu Jarosławowi Chodorskiemu wygranej i życzę, by przez najbliższą kadencję zrealizował wszystkie postulaty mieszkańców i podjęte w kampanii zobowiązania.

Mariusz Grzybek

featured image

Oświadczenie KWW Mariusza Grzybka w związku z debatą

30 października 2018

Szanowni Państwo,

w ubiegłym tygodniu zaraz po ogłoszeniu wyników pierwszej tury, wśród wielu pytań Gazety Powiatowej dostaliśmy jedno, o możliwości zorganizowania debaty. Biorąc pod uwagę krótki okres kampanii do drugiej tury i czas potrzebny na organizację przedsięwzięcia, natychmiast potwierdziliśmy udział naszego kandydata Mariusza Grzybka w debacie.

Ze strony organizatora padła propozycja organizacji debaty w piątek 02.11.2018 ok. godz. 19.00. Pomimo podjętej przez komitet decyzji o wcześniejszej ciszy wyborczej, zgodziliśmy się na ten termin, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyborców, którzy prosili o takie spotkanie obydwu kandydatów na niezależnym gruncie. W sobotę 27.10.2018 otrzymaliśmy informację, że KWW Chodorskiego Jarosława wyraziło chęć uczestnictwa w debacie. Redakcja Gazety Powiatowej poprosiła o czas na ostateczne potwierdzenie terminu debaty do poniedziałku 29.10.2018 do godziny 12.00.

W poniedziałek 29.10.2018 o godz. 11.55 otrzymaliśmy informację od organizatora, że druga strona (KWW Chodorskiego Jarosława) potwierdziła uczestnictwo w debacie i termin. Zaproszono tym samym strony na spotkanie 30.10.2018 r na godz. 16.00 do Pałacu w Jabłonnie, w celu ustalenia szczegółów debaty. Organizator poinformował, że nie ma fizycznej możliwości zorganizowania tego projektu wcześniej niż 02.11.2018, jeśli chcemy zachować formę debaty.

W dniu dzisiejszym tj. 30.10.2018 o godz. 10.58 otrzymaliśmy informację od organizatora, że pomimo wstępnych ustaleń dzisiejsze spotkanie i debata nie odbędą się, ponieważ z udziału zrezygnował pan Jarosław Chodorski.

W związku ze zmianą decyzji KWW Chodorskiego Jarosława, organizator poinformował nas, że nie widzi możliwości zorganizowania takiego przedsięwzięcia w tak krótkim czasie.

Szanowni Państwo nasz KWW prowadzi kampanię opartą na dialogu i planowaniu. Nie prowadzimy działań ad hoc opartych na chaosie organizacyjnym. Czas między turami jest krótki, dlatego hołdujemy zasadzie, że powinien być dobrze zaplanowany i wykorzystany.

Chcieliśmy rozpocząć ciszę wyborczą przed czasem z uwagi na święto, które w tym okresie wypada. Jesteśmy jednak otwarci na głosy mieszkańców i staramy się być elastyczni. Dlatego propozycja debaty prowadzonej przez niezależne medium została przyjęta pomimo wcześniejszych naszych deklaracji. Pan Mariusz Grzybek podtrzymuje gotowość do debaty w ustalonym przez strony pierwotnie terminie, czyli 2 listopada 2018r. Naszym zdaniem powoływanie się na oświadczenie Mariusza Grzybka dotyczące wcześniejszej ciszy wyborczej i próba zmiany terminu debaty w ostatniej chwili przez KWW Chodorskiego Jarosława, to wybieg.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku KWW Mariusz Grzybka.

Pytania do kandydata na wójta - Mariusza Grzybka

29 października 2018

Pytanie mieszkanki Bożej Woli


Dzień dobry. Szanowny Panie proszę o przedstawienie kilku kwestii dotyczących wsi Boża Wola, Suchocin, Wólka Górska. Program wyborczy przedstawiony przez Pana jest bardzo ogólnikowy. Co Pan jako przyszły Wójt proponuje dla tej części Gminy Jabłonna żebyśmy na Pana głosowali. Obecnie rządzący Gminą chyba zapomnieli o tych miejscowościach. Placówek oświatowych brak , ośrodka zdrowia brak itp. W ostatnim czasie wykonano przejście dla pieszych w Bożej Woli tylko , że przejście to prowadzi z jednej i drugiej strony do rowu "trzeba skakać " tak się wykonuje inwestycje . Czekamy na dokończenie tej inwestycji . Inny problem to zrobienie asfaltu na drodze gminnej ul. Leśna w Bożej Woli, też obiecywane od dawna . Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tych kwestii.

Teresa S

Odpowiedź na pytanie:

Szanowna Pani Tereso

Tak jak wspominałem o tym gdzieś wcześniej, intencją moich rządów będzie, aby tereny wsi zachodnich oraz tereny za obwodnicą Jabłonny stały się integralną częścią gminy Jabłonna i nie zamierzam o nich zapominać, żeby tak się stało muszę zadbać o kilka kwestii:

Bezpieczeństwo wałów przeciwpowodziowych. Bez tego elementu nie będziemy spać spokojnie, z obawą o swoje życie i mienie. Nie będą też sprowadzali się też nowi mieszkańcy z tych samych względów, tak więc ten element bezpieczeństwa jest to warunek konieczny dla funkcjonowania i stabilności wsi zachodnich.

Kolejna kwestia to wodociąg. Będzie on moim priorytetem dla mnie w Bożej Woli i na tym zamierzam się skupić. Chciałbym zaznaczyć, że ul. Brzozowa jest już drogą gminną i w jej ciągu poprowadzę wodę życia dla mieszkańców. Nie będę już tu wspominał o dawnym wysypisku śmieci i jak ważna jest woda i ekologia dla mieszkańców tego rejonu. Wodociąg ten poprowadzę z nowoczesnego Zakładu Wodociągu Północnego, w kooperacji z gminą Wieliszew.

Zagospodarowanie przestrzenne też jest dla mnie bardzo ważnym elementem zagospodarowania zapomnianego rejonu naszej gminy. Oprę się w tej kwestii na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które należy przestrzegać i konsekwentnie realizować. Zostały one uchwalone w 2005 roku i poddane konsultacjom społecznym mieszkańców. W planach tych zapisano przeznaczenia terenów na wskazanych obszarach oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, nie mówiąc już o parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu i innych czynników wynikających z planów miejscowych.

Tak wiec chcę zadbać o estetykę przestrzeni publicznej. W tym względzie zamierzam wysłuchać Was mieszkańców, co do oczekiwań w tym zakresie i poddać pomysły konsultacjom społecznym, w celu ich skutecznej i efektywnej realizacji.

Na odcinku DW 630 za Klonową, Leśną mamy wykupiony teren na poszerzenie drogi wojewódzkiej (przy osiedlu z ulicą Leśną, dawne wysypisko śmieci) i zamierzam tam zmieniać estetykę przestrzeni publicznej, w konsultacji z Państwem.

Odnośnie ulicy Leśnej, chciałbym zadbać w pierwszej kolejności o odcinek od drogi 630 do ul. Magnolii. Jest już wstępnie przygotowana tam podbudowa pod nakładkę asfaltową. Taka realizacja udrożniłaby tereny nowych osiedli i zapewniły drogę komunikacyjną dla tych obszarów.

Ustosunkowując się do Pani wpisu dot. przejścia dla pieszych przy DW 630 nastąpiło tu ewidentne przekroczenie kompetencji wójta i była to kompletnie nie przemyślana decyzja z jego strony. Gmina nie może wykonywać takich prac bez uprzednich uzgodnień z MZDW. Ich wynik jak Państwo widzą jest fatalny. Rozmawiałem z MZDW - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, który to potwierdził. Jedynym rozwiązaniem w chwili obecnej będzie powstanie tam chodników komunikujących ruch pieszy, co będę chciał wykonać. Będzie to jednak wymagało realizacji projektu i kolejnych uzgodnień z przedstawicielami samorządu województwa.

Chcę też zadbać o oświetlenie uliczne oraz oświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej i przystanków autobusowych, co nie zostało wykonane w tej kadencji mimo obietnic. Planuję też kontynuację oświetlenia w technologii LED oraz jej modernizację w starszych częściach, co wiąże się z powstaniem nowoczesnego oświetlenia, tam gdzie są przestarzałe rozwiązania.

Odnośnie ulicy Klonowej, która jest drogą powiatową, została ona już zmodernizowana przez starostwo, (powstał chodnik) i chcę wybudować wzdłuż niej jeszcze ścieżkę rowerową.

No właśnie wracając do problemu ścieżek rowerowych na państwa terenach tj. wzdłuż DW 630, to w I etapie zamierzam zrealizować bezpieczną ścieżkę od granic z Nowym Dworem Mazowieckim do ul. Golfowej w Rajszewie, w drugim etapie zrealizuję ścieżkę rowerową na wspomnianej wcześniej Klonowej w Bożej Woli i połączę nią Waszą część naszej gminy z gminą Wieliszew. Natomiast na pograniczu Suchocina i Trzcian chcę wybudować ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ulicą Modlińską (wzdłuż Sołeckiej i Żwirowej) i granic Janówka Drugiego.

Zgodnie z moim programem wyborczym chcę doprowadzić do zakupu gruntu dla wsi zachodnich pod obiekt oświatowy oraz pod przychodnię zdrowia. Jeśli chcemy zadbać o te tereny jest to bardzo ważny element, który pokazuje, że myślę przyszłościowo o Waszych terenach.

Tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie inwestycje które chcę przeprowadzić na Waszym terenie, są spójne z naszą maksymą (KWW Mariusza Grzybka), żeby tereny wsi zachodnich stały się integralną częścią gminy Jabłonna.

Pozdrawiam i zapraszam na moją stronę kandydata na wójta - http://www.mariuszgrzybek.pl/

Mariusz Grzybek

Kolejne pytania


1. Jak Pan uważa kto obecnie jest Prezesem Sądu Najwyższego wg Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Na liście przy Pana nazwisku jak głosowałem było napisane że nie należy Pan do partii politycznej. Której Partii jest Panu bliżej. Na Pana profilu widziałem dużo zdjęć z Panami z Legionowa Grabiec, Smogorzewski, Wróbel którzy są utożsamiani z PO lub Obecnie, Koalicja.
3. Jakie jest Pana zdanie jeśli chodzi o Trasę Mostową, która jest zapisana od lat w planach województwa mazowieckiego. Czy jest Pan za czy nie. Czy to jest szansa dla naszej gminy czy zagrożenie. Czy właściciele dostaną odszkodowania za zajęte działki. Co pan w tym kierunku zamierza zrobić przez najbliższe 5 lat.
4. Na uroczystościach Państwowych organizowanych na terenie naszej gminy bywał Pan czasami np 11 listopada przy pomniku w Jabłonnie i Chotomowie. Te uroczystości oparte na tradycjach, jak w Naszym Narodzie Polskim, chrześcijańskich, rozpoczynały się Mszą Świętą w naszych Parafiach. Jednak nie był Pan obecny jak część Radnych. Czy jest Pan osobą wierzącą i praktykującą?
5. Czy w końcu, i kiedy powstanie Hala Sportowa przy CEKS?
6. Świetlica na Przylesiu. Czy blisko 0,5 mln zł na zakup 60m lokalu pod świetlicę, za który trzeba będzie płacić czynsz do spółdzielni itd. to nie za dużo?
7. Parkingi na Leśnej? Czy w końcu niespełnione obietnice obecnego wójta zrealizuje Pan?
8. Gdzie w Chotomowie chce Pan pobudować boisko wielofunkcyjne typu orlik dostępne dla mieszkańców?
9. Czy jest Pan za dogęszczaniem gminy Jabłonna o dodatkowe bloki na polach panoskich?

z poważaniem
Jan K
Odpowiedzi

Szanowny Panie Janie.

Przepraszam, że kazałem Panu czekać te kilka dni na odpowiedź na nurtujące Pana pytania. Niemniej jednak czas kampanii jest krótki i intensywny. We wszystkich aktywnościach jest go za mało więc staram się odpowiadać na pytania wg kolejności ich przyjścia.

Szczerze zaintrygowało mnie Pańskie zainteresowanie moją skromną osobą i aż prosi się o osobiste spotkanie z tak świadomym wyborcą.

Poniżej przedstawiam odpowiedzi na Pańskie pytania:

Ad.1

Kadencja Pierwszego Prezesa SN wynika wprost z obowiązującej Konstytucji RP, który określa zasadę kadencyjności niniejszej funkcji. art. 183 ust. 3 głosi bowiem, że „Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Na odpowiedź  kto jest prezesem SN odpowiedzieli sami sędziowie Sądu najwyższego w uchwale: „My sędziowie Sądu Najwyższego uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym SN w dniu 28 czerwca 2018 r., pamiętając o złożonym ślubowaniu sędziowskim i wierni Konstytucji RP, która jest najwyższym prawem RP, stwierdzamy, że sędzia SN prof. Małgorzata Gersdorf zgodnie z bezpośrednio stosowanym art. 183 ust 3 konstytucji pozostaje do dnia 30 kwietnia 2020 r. pierwszym prezesem SN, kierującym instytucją, w której pełnimy nasza służbę społeczeństwu" - głosi uchwała.  Uważam, że, zgodnie z regułami obowiązującymi w prawie, nie można w trybie ustawy, zmieniać normy prawnej, wynikającej wprost z konstytucji.

Ad.2

To pytanie już się pojawiało na moim profilu, ale z przyjemnością odpowiem jeszcze raz. Jestem kandydatem bezpartyjnym i niezależnym. Z racji mojej aktywności samorządowej wiele partii próbowało mnie namówić do wstąpienia w ich szeregi, ale do dnia dzisiejszego nie uległem ich namowom i nie planuję tego. Uważam, że samorząd powinien być bezpartyjny szczególnie w takiej gminie jak nasza. Na moim profilu są zdjęcia z przedstawicielami różnych opcji społecznych i politycznych, ponieważ jestem osobą zaangażowaną w nasz samorząd i nie tylko. Bliskość Legionowa sprzyja Pańskim skojarzeniom, bo to właśnie przedstawiciele tej opcji politycznej reprezentują nasz sąsiedzki samorząd. Osobiście uważam, że wójt powinien szukać porozumienia na każdej płaszczyźnie, a pracą urzędu i gminy kierować tak, by jak najwięcej przedsięwzięć samorządowych zakończyło się sukcesem. Preferencje polityczne moich współpracowników, a nawet znajomych nie mają dla mnie znaczenia. Ważne jest by chcieć pracować i zawsze szukać wspólnego mianownika dla tych działań. Przez lata swojej pracy udowodniłem, że moje preferencje polityczne nie mają wpływu na moją pracę i zapewniam, że tak będzie nadal.

Ad.3

Trasa mostowa jest tematem potrzebnym ale również bardzo trudnym. Na początku powiem, że sposób w jaki do tej pory podchodził do tego nasz wójt bardzo mi się nie podoba. Projekt trasy mostowej powstał w czasach kiedy ja byłem dzieckiem, a Pana Jarosława Chodorskiego nie było na świecie. W czasach kiedy gmina Jabłonna była podwarszawską bogatą wsią, a nie intensywnie rozwijającym się samorządem. Kolejna przeprawa przez Wisłę jest nam potrzebna, jak również drogi prowadzące do mostu. Jako rada gminy wnioskowaliśmy o ponowne konsultacje położenia trasy mostowej nie tylko z mieszkańcami, ale również sugerowaliśmy przedyskutowanie tematu na szerszym forum wszystkich uczestników tego projektu. Projekt, który jest brany obecnie pod uwagę nie uwzględnia wielu aspektów, które się zmieniły na przestrzeni tych ponad 40 lat. Chodzi mi tu między innymi o szkołę podstawową na pograniczu Jabłonny i Chotomowa, która znajdzie się niebezpiecznie blisko. Uważam, że należy również brać pod uwagę zdanie wielu mieszkańców naszej gminy, którzy zostaną zmuszeniu do życia w mniej komfortowych warunkach ew. zostaną wysiedleni. Z opinii ekspertów również wynika, że wskazana obecnie lokalizacja mostu nie jest najszczęśliwszym położeniem pod względem technicznym i ekologiczym (obszar natura 2000). Czekaliśmy na tę inwestycję 40 lat i warto zastanowić się w jakiej formie przyniesie ona najwięcej korzyści mieszkańcom naszej gminy i nie tylko. Chciałbym zwrócić Pańską uwagę na fakt, że inwestycja będzie realizowana na poziomie znacznie wyższym niż nasza gmina i wiele jej aspektów nie leży w naszych kompetencjach. Obecnie urzędujący wójt wyraził pozytywną opinię w sprawie przebiegu tzw. Trasy mostowej, jako jeden z pierwszych uczestników projektu. Osobiście uważam, że brak konsultacji z pozostałymi pozwala na interpretację takiego postepowania do ograniczenia się do subiektywnej opinii jednego człowieka. To dla mnie nie dopuszczalne. Trasa mostowa i most to ogromne szanse dla tej części Mazowsza i niewątpliwie powinna powstać, ale nie po cichu, szybko i najlepiej pod osłoną nocy. To przyszłościowy projekt dający nam nowe możliwości również w dziedzinie rekreacji i turystyki, które mają dużo miejsca w programie wyborczym mojego KWW.

Ad.4

Staram się możliwie jak najczęściej uczestniczyć w życiu społecznym naszej małej ojczyzny, a szczególnie w uroczystościach organizowanych przez urząd i sprawy naszej ojczyzny są mi szczególnie bliskie. Do tej pory byłem nie tylko radnym, ale również osobą aktywną zawodowo i bardzo często dosłownie w biegu przybywałem na różne uroczystości. Jestem mężem, ojcem i katolikiem. Jestem osobą wierzącą i praktykującą. Mam dwóch dorosłych synów, dzięki ich samodzielności możemy sobie z żoną pozwolić na częste wyjazdy i zwiedzanie naszego pięknego kraju. Przy tej okazji chwila zadumy w naszych pięknych zabytkowych kościołach lub w małych mazurskich kaplicach jest dla mnie niezwykle ważne. Nigdy nie mieszałem do swojej pracy samorządowej rodziny i wiary, bo to intymność, którą bardzo sobie szanuję. Można to było zauważyć również w tej kampanii, podczas której moi bliscy bardzo mnie wspierali, ale udało mi się zachować naszą prywatność.

Ad.5

To pytanie do mojego konkurenta dlaczego działa z taką opieszałością. Rada gminy Jabłonna dołożyła wszelkich starań by ten projekt uruchomić jak najszybciej. To opieszałość organu wykonawczego jest główną przyczyną opóźnień. Zapewniam jednak, że to będzie jedna z pierwszych rzeczy, która zajmę się zaraz po objęciu urzędu, jeśli taka będzie wola wyborców.

Ad.6

Osiedla za obwodnicą są najgęściej zaludnione w naszej gminie. Potrzeby tamtejszych mieszkańców są bardzo istotne. Świetlica to kropla w morzu ich potrzeb i do czasu kiedy zaczniemy budować tam kompleks oświatowy chociaż w minimalnym stopniu przysłuży się lokalnej społeczności. Prawdę mówiąc brakuje tam nawet miejsca, w którym wójt mógłby w ramach różnych projektów społecznych spotkać się z mieszkańcami. Byłem, jestem i nadal będę za powstaniem tego typu obiektu. Gmina jest dla mieszkańców im więcej ich oczekiwań spełnimy tym łatwiej i lepiej będzie nam się tu żyło. Oczywiście, że nie da się spełnić każdego życzenia, ale takie projekty powinniśmy wspierać.

Ad.7

To naprawdę ogromny problem dla mieszkańców tej ulicy. To przykre, że tak zostali oszukani i w zasadzie pozostawieni sobie przez te wszystkie lata. Uważam, że wielu mieszkańców ma różne potrzeby. Dla jednych to będą drogi, dla innych brak oświetlenia, a jeszcze dla innych potrzeba miejsca dla integracji społecznej, czy parking. Nad każdą z tych potrzeb należy się pochylić i rozważyć czy w konsekwencji niewielkim nakładem kosztów nie możemy ułatwić życie setkom ludzi. Zapewniam Pana, że w wyniku niejednokrotnie opieszałości w wykonywaniu uchwał rady gminy traciliśmy jako samorząd znacznie większe pieniądze. Jak chociażby darowanie wykonawcy odszkodowania za nieterminowe oddanie do użytku przedszkola gminnego w Jabłonnie – te pieniądze mogłyby posłużyć na te właśnie cele.

Ad.8

Bisko typu Orlik w Chotomowie jest potrzebne. Najlepsza lokalizacja to oczywiście okolice CEKS lub placówek oświatowych. Przez ostatnie cztery lata wielokrotnie zwracałem na to uwagę. Niestety notoryczne ignorowanie tego pomysłu z każdą chwilą pozbawia nas lokalizacji dogodnych pod ten projekt. Nie poddaje się jednak i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat dzieci, młodzież i dorośli będą mieli wiele miejsc do aktywnej formy relaksu w naszej gminie.

Ad.9

Jak słusznie zwrócił Pan uwagę te pola należą do Polskiej Akademii Nauk i to ona zadecyduje komu sprzedać swój teren. Pamiętajmy, że budżet gminy opiera się na podatku PIT i to mieszkańcy są jego głównym źródłem. Śmiem twierdzić, że w następnej kadencji nie będziemy już gminą do 20 tys. mieszkańców ale znacznie większą. Chciałbym aby nasza gmina rozrastała się w każdą stronę nie tylko za obwodnicą. Niemniej jednak budowa kompleksu oświatowego w najbliższych latach zapewne będzie zachęcała inwestorów do tego typu przedsięwzięć, a kolejnych mieszkańców do wyboru naszych miejscowości na swój dom.

Mail 1


Cześć Mariusz,

Twój post przedwyborczy zmobilizował mnie do kontaktu z Tobą.
Mam pytanie odnośnie (to co nas najbardziej dotyczy) naszej drogi. Ulica Tęczowa stała się czołgowiskiem. Pewnie wiele czynników na to się złożyło. Między innymi kanalizacja, która była ostatnio położona. Czy gmina może coś zrobić z tą drogą, szczególnie, że klienci którzy do nas przyjeżdżają klną dziury i błoto przez które muszą się przedostawać. Przypomnę, że płacimy większe podatki związane z prowadzeniem firmy, a to powinno gminę do czegoś zobowiązywać. Nie wiem czy jest to po stronie firmy wykonującej kanalizację czy powinna to wykonać gmina.

Druga sprawa to pozostałości po położeniu kanalizacji. Firma która podłączała domu do kanalizacji zostawiła nadmiar ziemi i gruz po swoich budowach. W jakimś stopniu była powiązana z gminą (dostarczali i podłączali liczniki wody). Czy jako urzędnicy możecie wymusić doprowadzenie do stanu sprzed budowy kanalizacji.

Czekam na odpowiedź.
Pozdrawiam,
Mateusz

Odpowiedź na pytanie nr 1

Mateusz jeśli chodzi o kanalizację, to droga została po niej wyrównana. Niestety nie zostało to zrobione trwale. Sam pewnie widziałeś, że nadzór nad tymi inwestycjami ze strony urzędu gminy nie funkcjonował w sposób wystarczający. Rzeczywiście droga ta mimo próśb i rozmów z wicewójtem nie została od kwietnia poprawiona, a pamiętajmy, że do wójta należy zarządzanie drogami gminnymi. Wynika to wprost z treści art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do jego właściwości należą w związku z tym sprawy związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym sprawy gminnych dróg, ulic należą do zadań własnych gminy. Jak zostanę wójtem nie dopuszczę do takiej sytuacji, aby przez cały rok nie można było przeprowadzić równania lub kruszywowania dróg. Jest to ewidentne zaniedbanie ze strony rządzącego w naszej gminie.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Sprawy tych pozostałości zgłosiłem urzędowi i tylko w części zostało to poprawione. W obecnej sytuacji nie mam zdolności sprawczej nad działaniem urzędu, tylko wójt. Oczywiście powtórzę swój wniosek, ale niestety na wiele z nich nie otrzymałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi, a uwzględniając fakt, że wójt nie przychodzi na sesje, nie można wprost otrzymać od niego odpowiedzi. Poza tym, ostatnia sesja tej kadencji odbyła się w ostatnią środę.
Pozdrawiam
Mariusz Grzybek

Mail 2


Dzień Dobry,
Przed nadchodzącą drugą turą wyborów na Wójta Gminy Jabłonna mam do Pana, jako kandydata na to stanowisko, pytania związane z moją ulicą.
Jak Pan zapewne wie, ulica Osiedlowa to prawdopodobnie droga o najgorszym stanie technicznym w całej gminie. Jednocześnie jest to ulica już praktycznie w całości zabudowana, zamieszkana przez liczne grono rodzin z dziećmi oraz przez osoby starsze. W związku z tym mam do Pana pytania o to kiedy ulica Osiedlowa byłaby (efektem Pańskich starań):
1. wyrównana i utwardzona
2. wyasfaltowana
Przy czym będę tu wdzięczny za podanie konkretnych terminów, które będą mogły stanowić Pańskie zobowiązanie wyborcze.
Przy czym jeśli wyasfaltowanie ul. Osiedlowej miałoby być uzależnione od uprzedniego wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej w tej drodze, proszę o podanie pełnego harmonogramu niezbędnych prac: 1. utwardzenie, 2. wykonanie sieci wodno-kan., 3. wyasfaltowanie.
Z góry uprzejmie dziękuję i, zgodnie z Pańskimi zapowiedziami, czekam na stosowny komentarz/odpowiedź na Pańskiej stronie internetowej.
Z poważaniem
Robert A.
Jabłonna

Odpowiedź na pytanie

Panie Robercie z tego co wiem, na tego typu pytania nie nawet odpowiada obecny wójt, pomimo posiadania sztabu urzędników, których zatrudnia, a co dopiero osoba, która w tym urzędzie jeszcze nie pracuje, tylko pretenduje do niego na osobę zarządzającą nim, więc oczywistym jest, że nie może znać wszystkich uwarunkowań formalno-prawnych, czy obecnych czynników wpływających na wykonanie ww. inwestycji i ich terminów, o które Pan pyta. Jest to po prostu niemożliwe.

Mimo wszystko chciałbym częściowo odnieść się do nich. W trakcie kampanii przechodziłem po wielu ulicach na terenie gminy i ich stan niestety jest podobny do ulicy Osiedlowej, czy sąsiedniej Jabłonowskiej. Wynika to w głównej mierze z zaniedbań i braku przeprowadzenia w obecnym roku kruszywowania i wyrównywania dróg. Zadania te są kompetencją wójta.

Odnośnie tych terenów i sąsiednich, mam następujący plan. Chciałbym przede wszystkim doprowadzić wspólnie ze Starostwem Legionowskim do powstania tam - drogi powiatowej. Mam na myśli przedłużenie ulicy Pakowej w Legionowie, Legionowska w Jabłonnie, aż do ulicy Chotomowskiej w Jabłonnie. Wystąpiłem z taką interpelacją na początku kadencji do wójta gminy i starosty. Żałuję jednak, że żadne działania ze strony gminy nie zostały podjęte, a to błąd. Powstanie drogi powiatowej w tej części gminy jest wskazane ze względu na to, że łączy ona dwie gminy, a jej parametry kwalifikują się do ustanowienia tam drogi powiatowej. Wymagałoby to uwzględnienia tego faktu przez wójta w zamianach planu zagospodarowania przestrzennego, co nie zostało jednak zrobione. Nowa główna ulica komunikująca naszą gminę z gminą Legionowo, przede wszystkim odciążyłaby ruchliwą i wąską ulicę Kisielewskiego, ale przede wszystkim udrożniłaby tereny układu scaleniowego, na którym Pan mieszka. Droga o której piszę, byłaby osią przejazdową przez te tereny, główną arterią komunikacyjną i udrożniłaby wszystkie sąsiednie ulice na tym dużym obszarze m.in. Osiedlową, Jabłonowską, czy Moniuszki. Wówczas nastąpiłby rozwój cywilizacyjny na tych terenach. To bardzo ważne. Poza tym, byłoby to zadanie powiatu, tak więc gmina mogłaby zaoszczędzić na tym, wydając gminne środki np. na nakładkę asfaltową na ulicy gminnej, na tym terenie. Moim zdaniem, zabrakło perspektywicznego myślenia w tej kadencji.

featured image

Odnośnie kanalizacji, czy wodociągu w ulicy Osiedlowej uważam, że błędem było nie uwzględnienie tej infrastruktury wspólnie z ulicami Polna, Łąkowa, czy Kisielewskiego. Ulica Osiedlowa, jak Pan wspomniał w całości jest zabudowana i bezpośrednio graniczy ze strefą kanalizacji i wodociągu. Dlatego realizacja kanalizacji w tej części Jabłonny może się odwlec w czasie. Ja przynajmniej zrealizowałbym to wspólnie z ww. ulicami, ze względu na wykazanie efektu ekologicznego i bezpośrednie sąsiedztwo. Szkoda jednak, że tak się nie stało, to błąd w planowaniu.

Odnośnie Pana ulicy kruszywowanie, równanie i profilowanie powinno nastąpić jeszcze tej jesieni.

Pozdrawiam
Mariusz Grzybek

Mail 3


Witam Panie Mariuszu , proszę napisać i odpowiedzieć: czy jeśli wygra Pan wybory ma Pan w planie pomysł na zagospodarowanie Bożej Woli ? Nie ukrywajmy, że ta wieś należy pod gminę Jabłonna a została od tylu lat już zapomniana. 

Drogi na ulicy klonowej są w złym stanie - tak samo miło by było wymienić te stare latarnie na lepszej jakości białe., Zagospodarować przestrzeń koło głównej ulicy Modlińskiej poprzez posadzenie drzewek dekoracyjnych lub placów zieleni aby te brzydkie trawy nie odstraszały. Miło by było pomyśleć o porządnej ścieżce rowerowej prowadzonej od Bożej Woli do Jabłonny.

Wieś Boża Wola się rozbudowuje i czas pomyśleć aby wybić bardziej to na tle innych wsi z tego powiatu jak i innych powiatów. 

Niby się mówi drzewka dekoracyjne przy drodze. Ale niech Pan zaufa ,że efekt będzie robił wrażenie tym bardziej ,że jest to główna droga prowadząca z Nowego Dworu Maz. do Warszawy. 

Proszę o odpowiedź, jakie ma Pan plany i program związany z Naszą wioską.

Pozdrawiam

Marek

Odpowiedź na pytanie

Panie Marku

Intencją moich rządów będzie, aby tereny wsi zachodnich oraz tereny za obwodnicą Jabłonny stały się integralną częścią gminy Jabłonna i nie zamierzam o nich zapominać.

Moim priorytetem dla Bożej Woli będzie wodociąg i na tym zamierzam się skupić. Chciałbym zaznaczyć, że ul. Brzozowa jest już drogą gminną i w jej ciągu poprowadzę wodociąg. Woda w nim będzie poprowadzona z nowoczesnego Zakładu Wodociągu Północnego w kooperacji z gminą Wieliszew.

Zagospodarowanie przestrzenne na które Pan wskazywał, wynika wprost z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które należy przestrzegać i konsekwentnie realizować. Zostały one uchwalone w 2005 roku i poddane konsultacjom społecznym mieszkańców.

W planach tych zapisano przeznaczenia terenów na wskazanych obszarach oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, nie mówiąc już o parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu i innych czynników wynikających z planów miejscowych.

Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, o którym pan wspomniał planuję modernizację takiego oświetlenia na terenie całej gminy na oświetlenie LED z zastosowaniem elementów sterujących. W tej kadencji wspólnie z dwójką radnych byłem inicjatorem takiego projektu, który jako wójt zamierzam zrealizować.

Co do estetyki przestrzeni publicznej o którą pan pytał, zamierzam wysłuchać Was mieszkańców, co do oczekiwań w tym zakresie i poddać pomysły konsultacjom społecznym, w celu ich realizacji.

Na wskazanym przez Pana odcinku mamy wykupiony teren gminny na poszerzenie DW 630 (przy ulicy Leśnej, dawne wysypisko śmieci) i zamierzam tam zmieniać estetykę przestrzeni publicznej, w konsultacji z Państwem.

Odnośnie ulicy Klonowej, która jest drogą powiatową to chyba Pan musiał pomylić ją z inną ulicą. Ulica Klonowa została zmodernizowana, w poprzednim roku wspólnie z powiatem legionowskim zrealizowaliśmy chodnik, planowana jest tu też ścieżka rowerowa.

Odnośnie ścieżki rowerowej na państwa terenach tj. wzdłuż DW 630, to w I etapie zamierzam zrealizować ją od granic z Nowym Dworem Mazowieckim do ul. Golfowej w Rajszewie, w drugim etapie zrealizuję ścieżkę rowerową na wspomnianej wcześniej Klonowej w Bożej Woli do gminy Wieliszew.

Tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie inwestycje które chcę przeprowadzić, służyły naszej maksymie (KWW Mariusza Grzybka), aby tereny wsi zachodnich stały się integralną częścią gminy Jabłonna.

Pozdrawiam

Mariusz Grzybek

Podziękowanie

22 października 2018

featured image

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za tak liczny udział we wczorajszym głosowaniu. Wysoka frekwencja wyborcza w naszej gminie to dowód na to, że jesteśmy społecznością prawdziwie obywatelską i mieszkańcy naszej gminy czują odpowiedzialność za swoją Małą Ojczyznę.
Dziękuję Państwu za każde słowo wsparcia i każdy głos oddany na mnie i kandydatów z mojego komitetu.
Dziękuję za każdą rozmowę, głos poparcia, a także każdą obserwację, jaką przekazaliście mi Państwo w trakcie naszych spotkań przedwyborczych.
Za dwa tygodnie czeka nas druga tura głosowania, w której ostatecznie wybierzemy wójta gminy Jabłonna. Osobę, która będzie w Państwa imieniu zarządzać naszą gminą przez następne 5 lat.
Wierzę, że program, jaki opracowałem wraz z moim komitetem to najlepsza oferta dla mieszkańców gminy Jabłonna. Dlatego 4 listopada proszę Państwa o udział w głosowaniu i Wasze głosy.

Ognisko wyborcze KWW Mariusz Grzybka

21 września 2018

W piątek, 21. września br., przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Mariusza Grzybka zainaugurowali rozpoczęcie kampanii wyborczej.
Ognisko z mieszkańcami okręgu nr 12 w Chotomowie (w którym mieszka kandydat na wójta Mariusz Grzybek, a także kandydat na radnego Tomek Rybałko) odbyło się w ciepły piątkowy wieczór, który sprzyjał długim rozmowom i wysokiej frekwencji.
Tomek Rybałko podziękował ustępującemu radnemu z okręgu nr 12 - Mariuszowi Grzybkowi, który wniósł niezaprzeczalny wkład w rozwój naszych terenów i całej gminy. Powiedział też, że Mariusz ustawił bardzo wysoką poprzeczkę, którą trudno będzie pokonać w przyszłości kandydatom z tego okręgu.
Mariusz Grzybek – niezależny kandydat na Wójta Gminy Jabłonna, przedstawił swój zespół - Komitet Wyborczy Wyborców, który jako pierwszy został zarejestrowany w poniedziałek 17. września. Kandydaci na radnych z jego drużyny, omówili swoje programy wyborcze dla gminy Jabłonna.
Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców dominowały: brak kontroli nad wykonywaniem inwestycji wodno-kanalizacyjnych i niechlujstwo realizowanych prac, a także czas realizacji inwestycji, gdzie koparki jeżdżą pomiędzy jedną i drugą budową we wschodniej i zachodniej części miejscowości. Stąd brak postępów na obu budowach, które są „rozgrzebane” i „ciągną” się miesiącami, utrudniając funkcjonowanie osiedli mieszkaniowych. Najbardziej razi bałagan na obu budowach i niezadawalająca organizacja ruchu.
Mijająca kadencja, to również wg mieszkańców niewystarczające działania na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności w centrum Chotomowa i Jabłonny, gdzie jest najwięcej starych pieców. W tych częściach gminy wydobywa się czarny dym z kominów, który wpływa na jakość zdrowia i poczucia naszych mieszkańców, co również dokumentują sensory zanieczyszczenia powietrza umieszczone na obiektach użyteczności publicznej (Artykuł opisujący złą jakość powietrza). Przedstawiciele, komitetu Mariusza Grzybka odnieśli się do ww. kwestii, które są zapisane w ich programach wyborczych i na które chcą zwrócić swoją uwagę w nadchodzącej kadencji.
Mieszkańcy życzyli sukcesów wszystkim kandydatom z KWW Mariusza Grzybka w nadchodzących wyborach samorządowych i zwracali szczególną uwagę na pójście do urn wyborczych.


Program wyborczy

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Jabłonna ma wszystkie atuty, by stać się nowoczesnym miejscem do życia, to gmina 
z ogromnym potencjałem, w której żyją pracowici i zaradni ludzie. Przepiękny krajobraz naszej gminy 
i jej wzajemnie życzliwi mieszkańcy są największym jej atutem, który gwarantuje nam szybki 
i dynamiczny rozwój.

Dla takiej gminy i społeczności lokalnej chcę pracować i szukać sprzymierzeńców w powiecie 
i województwie, a nawet w kraju. Wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządowej, wsparte kompetencjami samorządowymi zdobytymi na Uniwersytecie Warszawskim oraz innych uczelniach, chcę 
i potrafię dobrze wykorzystać.

Zorganizuję pracę urzędu tak, aby służył on mieszkańcom, nawet tym, którzy pracują do późna 
w stolicy. Stworzę nową bazę oświatową oraz wyposażę szkoły w nowoczesny sprzęt edukacyjny 
i komputerowy. Zadbam, aby rozwijała się turystyka zachowując wszystkie walory podmiejskich, zielonych i spokojnych miejscowości, a drogi rowerowe połączyły nas z sąsiednimi gminami. Będę zabiegał o poprawę stanu wałów przeciwpowodziowych na Wiśle, które są niezbędne dla naszego bezpieczeństwa. Zapewnię warunki do tego, abyśmy przybliżyli się do świata za pomocą światłowodu. Dopilnuję, by kontynuacja rozbudowy kanalizacji i wodociągów zapewniała nam zdrowe środowisko i wyższy komfort życia. Podejmę działania na rzecz ożywienia i wykorzystania stacji PKP Chotomów oraz poprawy transportu zbiorowego całej gminy. To warunki konieczne, które pozwolą na rozwój naszych miejscowości.

Wójt musi być osobą dążącą do zgody i potrafiącą współpracować ze wszystkimi. Nie może obrażać się, że pracuje w samorządzie dla mieszkańców. Powinien sprawiedliwym i gospodarskim, okiem patrzeć na wszystko! Wtedy będzie faktycznie gospodarzem, poszukującym kompromisów i dobrych rozwiązań dla wspólnoty, a nie tylko jeszcze jednym, siedzącym za biurkiem urzędnikiem.

Razem możemy to osiągnąć. 21. października, postawmy na rozwój naszych miejscowości. Na ludzi, którzy dotrzymują słowa i których możemy być pewni. Takich ludzi znajdziecie w KWW Mariusza Grzybka. Gmina Jabłonna nie może już dłużej czekać na rozwój! Wybór należy do Ciebie. Jesteśmy dla Was.

 1. Budowa nowoczesnych obiektów oświatowych i sportowych:
  • hali sportowej i stołówki w CEKS
  • przedszkola gminnego w Chotomowie
  • kompleksu oświatowego w Jabłonnie
  • boisk na terenie gminy Jabłonna
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców:
  • działania na rzecz modernizacji wałów przeciwpowodziowych
  • stworzenie monitoringu kluczowych miejsc gminy Jabłonna
 3. Rozwój infrastrukturalny gminy:
  • budowa wodociągów i kanalizacji z udziałem środków zewnętrznych
  • rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej oraz ścieżek rowerowych
  • stworzenie warunków dla światłowodu i usług telekomunikacyjnych
  • rewitalizacja centrum Jabłonny
  • poprawa estetyki ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych
 4. Zakup terenu użyteczności publicznej dla wsi zachodnich:
  • na cele oświatowe
  • na ośrodek zdrowia
 5. Wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców:
  • poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej
  • przywrócenie wspólnego biletu dla stacji PKP Chotomów
  • stworzenie świetlicy osiedlowej za obwodnicą Jabłonny
  • budowa i modernizacja placów zabaw
  • rozwiązanie problemu parkingowego w Jabłonnie
  • otwarcie Urzędu Gminy w sobotnie przedpołudnia
Szczegółowy program wyborczy

PROGRAM KANDYDATA NA WÓJTA GMINY JABŁONNA

Mariusza Grzybka i jego KWW

 1. Rozwój bazy oświatowej w gminie:
  • budowa kolejnego etapu Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (hali sportowej oraz stołówki) na pograniczu Jabłonny i Chotomowa,
  • budowa przedszkola gminnego w Chotomowie wraz z zakupem działki na parking i teren rekreacyjny,
  • uzbrojenie działki za obwodnicą w Jabłonnie pod szkołę tak, aby można było ją wykorzystać do celów budowlanych,
  • rozpoczęcie budowy kompleksu oświatowego w Jabłonnie,
  • przebudowa Szkoły Podstawowej w Jabłonnie w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów p. poż. - aktualnie budynek nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych,
  • wyznaczenie i zakup terenu na cele oświatowe na terenie wsi zachodnich (Rajszew, Skierdy, Trzciany, Suchocin).
 2. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców
  • działania na rzecz modernizacji wałów przeciwpowodziowych,
  • współpraca z policją, strażą pożarną i administracją samorządową,
  • stworzenie centralnego monitoringu gminy Jabłonna (kluczowych miejsc),
  • współpraca z Nadleśnictwem Jabłonna, kołami łowieckimi, Powiatem Legionowskim, Nowodworskim i sąsiednimi gminami w celu rozwiązania problemu przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.
 3. Poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej i infrastruktury
  • wypracowanie wspólnie z mieszkańcami warunków maksymalnego komfortu w związku planowaną trasą mostową,
  • rozmowy z samorządem województwa mazowieckiego w celu przedłużenia obwodnicy Jabłonny do DW 630,
  • poprawa komunikacji zbiorowej poprzez stworzenie linii autobusowej dojeżdżającej do szybkiego tramwaju do ul. Aluzyjnej lub metra (dla dwóch największych miejscowości w gminie, w szczególności terenów za obwodnicą) oraz zwiększenie częstotliwości kursów autobusów,
  • powrócenie do rozmów ws. przywrócenia wspólnego biletu dla stacji PKP Chotomów, na Koleje Mazowieckie,
  • stworzenie studium wykonalności węzła komunikacyjnego Zegrzyńska/Królewska/Złotej Renety w Jabłonnie dla zapewnienia wyjazdu z osiedla Rajska Jabłoń,
  • stworzenie przyjaznych parkingów P&R przy stacji kolejowej w Chotomowie oraz wiat 
i stojaków na rowery w rejonie stacji PKP.
 4. Sport i kultura
  • budowa wielofunkcyjnych boisk na terenie gminy Jabłonna,
  • budowa toru rowerowego dla dzieci i młodzieży Pumptrack w Chotomowie lub Jabłonnie,
  • zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej placówek oświatowych dla wszystkich mieszkańców gminy,
  • wspieranie lokalnych klubów sportowych w organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się animacją sportu i kultury,
  • zagospodarowanie terenów nad Wisłą do celów rekreacyjno – turystycznych,
  • budowa terenu rekreacyjnego przy GCKIS Skierdy oraz remont boiska,
  • stworzenie miejsca przeznaczonego do integracji mieszkańców – świetlicy osiedlowej za obwodnicą Jabłonny,
  • budowa i modernizacja placów zabaw.
 5. Wprowadzenie przejrzystego stylu zarządzania gminą i usprawnienie funkcjonowania magistratu:
  • jasne kryteria wyboru inwestycji do realizacji,
  • wprowadzenie programu dostępna gmina, a w nim BOM (Biuro Obsługi Mieszkańca) na parterze urzędu i wprowadzenie dodatkowych godzin urzędowania w soboty dla poprawienia dostępności urzędu dla mieszkańców,
  • jeden telefon do składania wszystkich zgłoszeń,
  • łatwy dostęp dla mieszkańców do informacji o działaniach władz gminy,
  • uregulowanie zasad prowadzenia konsultacji społecznych w sprawach szczególnie istotnych dla lokalnej społeczności.
 6. Budowa wodociągów i kanalizacji z udziałem środków pozabudżetowych (z UE i programów krajowych).
  • opracowanie projektów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej kolejnych części gminy, m.in. na bazie posiadanych odwiertów głębinowych, na pograniczu Skierd i Suchocina oraz realizacja sieci wod-kan nieujętej w obecnych planach gminnych,
  • wsparcie mieszkańców w budowie biologicznych oczyszczalni dla mniejszych miejscowości w zachodnich częściach gminy,
  • w miejscowościach graniczących z innymi gminami realizacja systemu wod-kan przy współpracy z sąsiednimi samorządami,
 7. Dokończenie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
  • zintensyfikowanie prac przy opracowaniu planów,
  • przygotowanie i realizacja planów rozwoju terenów wzdłuż Wisły,
  • uwzględnienie rozwoju turystyki i usług turystycznych.
 8. Budowa i remonty dróg, chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych.
  • sukcesywne utwardzanie dróg gruntowych,
  • rozbudowa infrastruktury drogowej w szczególności na obszarach, w których zrealizowano infrastruktury wod-kan, realizacja odwodnienia i naprawa istniejących nawierzchni dróg,
  • starania na rzecz budowy drugiej części obwodnicy Jabłonny od ul. Zegrzyńskiej w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego,
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego od Skierd (Modlińska) ul. Sołecką przez Trzciany ul. Żwirowa do Janówka,
  • gmina przyjazna dla rowerzystów - zapewnienie zrównoważonego rozwoju przestrzeni turystycznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  • budowa ścieżek rowerowych łączących wsie zachodnie z Jabłonną oraz Jabłonny, Chotomowa z Legionowem,
  • przejrzyste oznakowanie istniejących tras rowerowych i wytyczenie nowych,
  • montaż wiat i stojaków rowerowych, szczególnie przy obiektach użyteczności publicznej,
  • utworzenie stacji rowerowych i jednego punktu obsługi rowerzysty na terenie gminy (stacje wyposażone m.in. w kompresor, stojaki, z odpowiednim oznakowaniem, podstawowym zestawem kluczy, punkt obsługi ze stanowiskiem serwisowym).
 9. Pozostałe, istotne zadania, które powinny być realizowane przez gminę, w miarę posiadanych środków finansowych, to:
  • odtwarzanie systemu melioracyjnego, w celu zapobiegania miejscowym podtopieniom,
  • budowa odwodnienia powierzchniowego (w tym studzienek chłonnych) na drogach gminnych zalewanych wodami opadowymi,
  • systematyczne poszerzanie oferty usług objętych Kartą Dużej Rodziny poprzez włączenie w nią usług oferowanych przez placówki gminne (np.: centrum kultury) i pozyskiwanie do współpracy kolejnych przedsiębiorców,
  • dbałość o estetykę ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych, będących wizytówką gminy,
  • rozwiązanie problemu parkingowego przy Leśnej w Jabłonnie,
  • rewitalizacja centrum Jabłonny,
  • stworzenie warunków dla cyfryzacji – światłowód dla gminy Jabłonna,
  • wsparcie mieszkańców w celu walki ze smogiem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.
  • wyznaczenie i zakup terenu na filię ośrodka zdrowia dla wsi zachodnich,
Do tych celów będę dążył, potrzebne jest Wasze wsparcie i przekonanie, że rozwój naszej gminy nie może dłużej czekać, mogą zapewnić go tylko ludzie z kompetencjami, wiarą i wizją. Takich ludzi mam w swojej drużynie. Żeby pomóc naszym celom, potrzeba pójść na wybory, do czego gorąco zachęcam.

Mariusz Grzybek

Kandydat na wójta gminy Jabłonna

Mariusz Grzybek
Niezależny kandydat na wójta gminy Jabłonna

Mąż i ojciec dwóch synów (studenta i licealisty).
Mieszka w Chotomowie od 15 lat. Absolwent WAT, SGH, UW. Magister inżynier cybernetyk-elektronik. W pracy zawodowej zarządza projektami IT i systemami informatycznymi. Swoje kompetencje rozwijał w SGH - kolegium zarządzania i finansów, natomiast kompetencje samorządowe na studi­­­ach podyplomowych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na UW. Legitymuje się świadectwem Menadżera Jednostki Samorządu Terytorialnego. Uczestnik kursów i programów w USA, Kanadzie i Europie.
W pracę społeczną zaangażowany już od­­­ czasów studenckich gdy przez 5 lat był dyrektorem Festiwalu Piosenki studenckiej TARTAK. Następnie szef marketingu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych - Air Show.
Pracę w samorządzie lokalnym rozpoczął jako Radny gminy Jabłonna 12 lat temu. W kadencji 2006-2010 był wiceprzewodniczącym rady. Obecnie pełni funkcję Radnego i członka Komisji Oświaty. Pisze dla gazet „Echo”, „To i Owo” oraz portalu „Życie Chotomowa”.


Osiągnięcia

Kandydaci na radnych

Wspólnie z grupą ludzi zaangażowanych w nasze lokalne sprawy i aktywnie działających na rzecz społeczności gminy Jabłonna, utworzyliśmy Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Grzybka.

featured image

Dorota Kobus
Okręg nr 1 - Jabłonna

Mieszkanka Jabłonny od 20 lat. Studiowała w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie na kierunku Integracja Europejska. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Handlowego w firmie działającej na rynku międzynarodowym. Specjalistka organizacji rynku sprzedażowego, logistyki i współpracy międzynarodowej w biznesie. Społeczniczka, od ponad dekady działająca na rzecz oświaty w gminie Jabłonna: jako przewodnicząca Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Jabłonnie (5 lat), przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznym Gimnazjum w Jabłonnie (3 lata), przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznym Przedszkolu w Jabłonnie (3 lata). Doświadczenie samorządowe zdobywała przez 4 lata jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Siedlcach. Wierzy, że w gminie o takim potencjale jak Jabłonna można żyć komfortowo, przyjemnie i nowocześnie. Dobro lokalnej społeczności jest dla niej najważniejsze. Wie, co to kompromis i zawsze szuka rozwiązań najbardziej optymalnych. W negocjacjach kieruje się zasadą: „lepsza siła argumentu, niż argument siły”. Prywatnie żona i matka 20 letniego syna i 8 letniej córki, lubi dobrą muzykę i jeszcze lepszą książkę.
Program wyborczy Doroty Kobus

Jako radna Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Poprawę jakości życia poprzez maksymalne przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę (kanalizacja, wodociągi, drogi osiedlowe, oświetlenie)
 • Rozbudowę Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotomowie, tzw. CEKS) na pograniczu Jabłonny i Chotomowa.
 • Umieszczenie w projekcie tzw. Trasy Mostowej rozwiązań, które zminimalizują oddziaływanie drogi na sąsiadujące zabudowania i zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców (np.: ekrany akustyczne, kładki dla pieszych, bezkolizyjne skrzyżowania)
 • Budowę nowej szkoły podstawowej w Jabłonnie.
 • Usprawnienie działalności gminnych ośrodków kultury.
 • Budowę kolejnych przedszkoli na terenie gminy.
 • Rozwój komunikacji z Warszawą i jej dostosowanie do potrzeb mieszkańców.
 • Rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców.
 • Przyciągnięcie inwestorów do gminy.
 • Zagospodarowanie terenów nad Wisłą na cele rekreacyjne.

Adam Piotr Szarubko
Okręg nr 2 - Jabłonna

Mieszkaniec Jabłonny, z wykształcenia chemik technologii procesów chemicznych, zawodowo i społecznie związany z samorządem od kilkunastu lat. Żonaty, 18-letnia córka. Nie należy do żadnej partii. Energiczny, na bieżąco interesuje się sprawami lokalnymi. Mając już za sobą doświadczenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności, chce zaoferować swoją wiedzę, doświadczenie, pomysły i siły mieszkańcom gminy Jabłonna. Zarówno profesjonalnie, jak i w działaniach społecznych, kieruje się mottem „Samorząd to służba społeczeństwu”. Uważa, że fundamentem sukcesu w lokalnej społeczności są zaufanie, współdziałanie i bezinteresowność.
Doświadczenie samorządowe zdobywał jako radny miasta Ząbki dwóch kadencji (2002-2006 i 2006-2010). Od 1993 r. związany z samorządem zawodowo, jako funkcjonariusz Straży Miejskiej M.St. Warszawy. Obecnie pracuje w oddziale ochrony środowiska. Program wyborczy Adama Szarubko

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Opracowanie prognoz rozwojowych dla gminy, m.in. demograficznych, by łatwiej było przewidywać przyszłe potrzeby mieszkańców i z wyprzedzeniem planować rozwój sieci placówek oświatowych, opieki zdrowotnej itp.
 • Opracowanie dokumentów planistycznych, które pozwolą sensownie planować rozwój gminy.
 • Budowę infrastruktury technicznej (kanalizacji, wodociągów) z wykorzystaniem środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i programów krajowych.
 • Dopilnowanie kwestii wypłaty odszkodowań za przejęte przez gminę grunty.
 • Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, który pozwala mieszkańcom zadecydować o wykonaniu konkretnych inwestycji w ich najbliższym otoczeniu.
 • Zakup betonowych płyt drogowych, jako alternatywy dla dróg asfaltowych, stosowanych jako czasowe utwardzenie nawierzchni – rozwiązanie tańsze od standardowej nawierzchni drogi, szybkie w montażu, bardzo odporne na wszelkiego rodzaju zniszczenia, można je wielokrotnie wykorzystać.
 • Budowę odwodnienia dróg gminnych.

Paweł Henryk Krajewski
Okręg nr 3 - Jabłonna

Mieszkaniec osiedla Rajska Jabłoń w Jabłonnie od 2001 r. Pedagog z ponad 20-letnim stażem. Od 8 lat dyrektor jednej z warszawskich szkół podstawowych, specjalizującej się w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę m.in. przez burmistrza dzielnicy, prezydenta miasta, Ministra Edukacji Narodowej. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza na studiach podyplomowych w ramach Akademii Liderów Oświaty. Cytowany w prasie fachowej. Członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej Rajska Jabłoń. Radny Gminy Jabłonna kadencji 2014-2018. Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu. Członek Komisji Spraw Społecznych.
Był jednym z inicjatorów utworzenia wydziału oświaty kultury i sportu w Urzędzie Gminy Jabłonna. Starał się o rozbudowę przedszkola gminnego. Wspólnie z grupą radnych doprowadził do zakupu działki w Jabłonnie, przeznaczonej na cele oświatowe. Współtwórca regulaminów przyznawania nagród i stypendiów gminnych dla uczniów i młodych sportowców. Jeden z pomysłodawców budowy przedszkola w Chotomowie. Członek komisji konkursowej wyłaniającej koncepcję budowy przedszkola. Inicjator wielu akcji proekologicznych. Organizator imprez i wyjazdów rodzinnych dla mieszkańców.
Program wyborczy Pawła Krajewskiego

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Budowę nowej szkoły podstawowej w Jabłonnie.
 • Rozwój istniejącej bazy oświatowej poprzez doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia edukacyjne.
 • Zaangażowanie placówek oświatowych w programy międzynarodowe.
 • Pozyskiwanie dla oświaty, kultury i sportu środków zewnętrznych.
 • Zagospodarowanie istniejącej bazy oświatowej dla potrzeb mieszkańców w czasie wolnym.
 • Wprowadzenie w szkołach dodatkowych zajęć zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społecznymi, i informatyzację szkół.
 • Otwarcie bazy oświatowej dla osób starszych oraz utworzenie świetlic w ośrodkach kultury.
 • Rozwój oferty kulturalnej zgodny z potrzebami mieszkańców oraz nawiązanie współpracy z instytucjami kultury Warszawy.
 • Podejmowanie szerokich i cyklicznych działań proekologicznych i edukację ekologiczną dla najmłodszych i starszych.

Katarzyna Gulia Lulis–Rzeszut
Okręg nr 4 - Jabłonna

Mieszkanka osiedla Przylesie w Jabłonnie od 13 lat. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie na kierunku Ekonomika Biznesu Międzynarodowego. Jest funkcjonariuszem państwowym na urlopie wychowawczym. Ma dwoje dzieci. Od ponad 7 lat działa lokalnie na rzecz społeczności osiedla. Razem z mężem organizują Rodzinne Pikniki na Przylesiu, wiele imprez dla dzieci, spotkania dla osób starszych, Wakacyjną Zumbę itp. Jest osobą, która umie słuchać. Dzięki rozmowom z mieszkańcami gminy, swoimi sąsiadami, dobrze zna ich potrzeby. Energiczna, pełna chęci do działania. Jej priorytetem są działania na rzecz dzieci oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie oświaty, komunikacji i bezpieczeństwa. Program wyborczy Katarzyny Lulis–Rzeszut

Jako radna Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Budowę funkcjonalnych i bezpiecznych placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publicznego) na terenie pomiędzy obwodnicą Jabłonny, a Legionowem. 
 • Usprawnienie komunikacji publicznej poprzez zapewnienie linii autobusowej dojeżdżającej do stacji metra oraz zwiększenie częstotliwości kursów autobusów w weekendy.
 • Stworzenie miejsca przeznaczonego do integracji mieszkańców – klubu/świetlicy osiedlowej.
 • Budowę placów zabaw.
 • Budowę parkingów.
 • Bezpieczeństwo na najbardziej ruchliwych ulicach, poprzez budowę chodników i dróg rowerowych.

Barbara Robak-Wojdak
Okręg nr 5 - Jabłonna

Mieszkanka Jabłonny od 13 lat. Zawodowo artystka, stylistka, wizażystka, prowadzi własne studio urody. Absolwentka Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie oraz Technik Usług Fryzjerskich w Studium Policealnym w Warszawie, ukończyła prestiżową Akademię Wizerunku Uzarowicz Art Visage w kierunku wizażystka. Od lat autorka artykułów i konsultant specjalista w jednym z największych magazynów branżowych, instruktor fryzjerstwa oraz, przez pewien czas, współtwórca redaktor oraz dyrektor kreatywny nietuzinkowego magazynu sieciowego. Od lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności uczestnicząc w organizacji imprez lokalnych, zabierając głos w ważnych dla mieszkańców sprawach dotyczących, przede wszystkim lokalnej oświaty, dzieci i młodzieży oraz organizując różnego rodzaju zbiórki na rzecz domów dziecka czy schronisk dla zwierząt.
Prywatnie mama trojga dzieci. Pełna energii do działania, w jej słowniku nie istnieją zwroty „nie da się” i „nie można”. Uważa, że podstawą dobrej współpracy jest komunikacja międzyludzka, wymiana opinii i informacji, która pozwala uniknąć większości nieporozumień i konfliktów. Dla radnego natomiast jest najlepszym sposobem na poznanie potrzeb mieszkańców i przekazanie im bieżących informacji na temat działań i planów gminy w ich okolicy. Priorytetową kwestią jest dla niej również bezpieczeństwo, szczególnie dzieci i młodzieży.
Program wyborczy Barbary Robak-Wojdak

Jako radna Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Remonty zaniedbanych placów zabaw dla dzieci i budowę nowych.
 • Organizację boisk oraz miejsc, w których dzieci i młodzież będą mogły bezpiecznie spędzać czas niezależnie od pogody, wieku i pory roku.
 • Poprawę infrastruktury lokalnej poprzez budowę i remonty dróg.
 • Rozwiązanie kwestii braku miejsc parkingowych.
 • Poprawę kontaktów społecznych i lepszy przepływ informacji o działaniach gminy do mieszkańców: chce organizować minimum dwa razy w roku spotkania z mieszkańcami w ich najbliższej okolicy, by informować na temat stanu bieżących spraw dotyczących okręgu oraz poznać ich zmieniające się potrzeby.

Nie obiecuje, a działa. Nie jest związana z żadną partią polityczną.


Jan Marcin Korzeniowski
Okręg nr 8 - Dąbrowa Chotomowska

Mieszkaniec Dąbrowy Chotomowskiej. Student Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, kształci się w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Pracuje w dużej, renomowanej firmie ubezpieczeniowej. Młody, energiczny, poświęcający się działalności społecznej. Aktywnie działa jako wolontariusz, harcerz i druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie. W latach 2012-2013 aktywnie uczestniczył w pracach Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo. Swój potencjał i młodzieżowe spojrzenie na samorząd chce zaoferować mieszkańcom gminy Jabłonna. Jako strażak i student bezpieczeństwa jest szczególnie wyczulony na tę kwestię. Program wyborczy Jana Korzeniowskiego

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Modernizację wałów przeciwpowodziowych.
 • Wspieranie ochotniczych straży pożarnych w zakresie szkoleń oraz wyposażenia w sprzęt ratujący życie i mienie mieszkańców. 
 • Rozwój infrastruktury technicznej, jak kanalizacja i wodociągi.
 • Budowę dróg i ich oświetlenia.
 • Angażowanie mieszkańców w decyzje o ich najbliższym otoczeniu poprzez składanie wniosków do budżetu sołeckiego.

Aneta Mrozek
Okręg nr 10 - Chotomów

Mieszkanka Chotomowa od 9 lat. Z wykształcenia pedagog edukacji administracyjno-politycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Departamencie Rozwoju, w referacie prawnym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, biurze projektów GFK Polonia oraz jako koordynator marketingowych projektów badawczych w AC Nielsen Polska. Od wielu lat zaangażowana w pracę społeczną. Współpracuje z Domem Dziecka w Chotomowie oraz z portalem Życie Chotomowa. Aktywnie działała w przedszkolnej Radzie Rodziców, a od 8 lat w Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chotomowie. Jedna z głównych organizatorek dziewięciu Szkolnych Festynów Rodzinnych, z których dochód przeznaczany jest na potrzeby szkoły. Z dotychczas zebranych w ten sposób środków zakupiono dla szkoły m.in. sprzęt komputerowy, wyposażenie do radiowęzła, rzutniki, ekrany, książki do biblioteki, stojaki rowerowe, pomoce naukowe oraz sprzęty sportowe.
Aktywnie działała na rzecz przeniesienia gimnazjum do Chotomowa oraz utworzenia chodnika wzdłuż ulicy Partyzantów po stronie drogi, przy której znajdują się obydwie szkoły. Zaangażowana we wszelkie sprawy oświatowe naszej gminy. Inicjatorka gminnej akcji, dzięki której uczniowie z obu szkół w Chotomowie otrzymali dofinansowanie do obiadów. Ich cena została obniżona o 3 zł na każdym posiłku. Pomysłodawczyni i organizator wielu szkolnych imprez i konkursów. Prywatnie żona i mama trzech nastolatków, którzy umożliwiają nieustający rozwój osobisty w zakresie negocjacji i osiągania kompromisów oraz zdobywania mistrzostwa w dziedzinie logistyki.
Program wyborczy Anety Mrozek

Jako radna Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Budowę hali sportowej w Chotomowie
 • Budowę przedszkola gminnego
 • Estetykę gminy – kosze na śmieci, klomby, ławki, czystość ulic
 • Oświetlenie ulic
 • Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu
 • Remonty i rewitalizację gminnych placów zabaw.

Tomasz Rybałko
Okręg nr 12 - Chotomów

Z gminą Jabłonna związany od 32 lat, mieszkaniec Chotomowa od 18 lat. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku nauczycielskim, Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Fizyczna i Techniczna Ochrona Osób i Mienia oraz Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka dla Nauczycieli. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w szkole podstawowej w Jabłonnie. Obecnie pracuje w szkole podstawowej nr 1 w Chotomowie. Aktywny, energiczny, zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Chce zmieniać swoje otoczenie na lepsze i mieć wpływ na otaczającą go rzeczywistość.
Wychowawca młodzieży, nauczyciel. Praca z dziećmi i młodzieżą to nie tylko jego zawód, ale też pasja. Szczególny nacisk w pracy z uczniami kładzie na przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych poprzez angażowanie dzieci w aktywność sportową. Pod jego kierownictwem reprezentacje szkoły w ciągu 7 lat pracy w SP w Chotomowie zdobyły: Mistrzostwo Powiatu w siatkówce dziewcząt i Mistrzostwo Powiatu Chłopców w piłce nożnej. Pomysłodawca i organizator konkursu „W kasku ładniej”, którego celem było zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez wyrobienie w nich nawyku używania kasku rowerowego. Zwycięzcą został uczeń wylosowany spośród wszystkich uczestników konkursu, a nagrodą piękny rower. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały drobne nagrody związane z bezpieczeństwem na drodze.
Program wyborczy Tomasza Rybałko

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Poprawę bazy sportowej na terenie gminy, w tym budowę hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chotomowie, czyli realizację kolejnego etapu budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno Sportowego.
 • Budowę infrastruktury technicznej – kanalizacji, wodociągu, utwardzenia dróg.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia ulic.
 • Rozbudowę sieci gminnych placówek oświatowych – szkół i przedszkoli.
 • Profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Marek Sarnowski
Okręg nr 14 – Rajszew, Skierdy

Mieszka w Rajszewie od 8 lat. Pułkownik rezerwy WP, uczestnik działań poza granicami państwa, wiele lat pracował w strukturach NATO. Pełen energii i pomysłów, proponuje swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności w pracy na rzecz samorządu lokalnego. Uważa, że dla samorządowca - najważniejszy jest Człowiek. Z zamiłowania społecznik, a z przekonania pragmatyk. Sprzeciwia się zasadzie „jakoś to będzie” lub „to się załatwi”, nie znosi działań „pod publikę”. Wierzy, że mieszkańcy wsi zachodnich, powinni otrzymać bezpieczne drogi i oświetlone ulice, estetyczne otoczenie, gminne przedszkole, a także przychodnię zdrowia.
Chce zadbać i „walczyć”, by również w tej części gminy prowadzone były inwestycje, a komunikacja z Warszawą dostosowana do potrzeb mieszkańców. Wsie za lasem powinny stać się integralną częścią gminy Jabłonna.
Program wyborczy Marka Sarnowskiego

Jako radny Gminy Jabłonna chce zadbać o:
 • Budowę nowego przedszkola gminnego i przychodni zdrowia dla wsi zachodnich.
 • Budowę ulic, ścieżek rowerowych i oświetlenia.
 • Uruchomienie internetu opartego na światłowodzie.
 • Poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w domach i na drogach.
 • Doprowadzenie do remontu wałów przeciwpowodziowych na Wiśle.
 • Dostosowanie komunikacji z Warszawą do potrzeb mieszkańców.

Osiągnięcia

Mariusz Grzybek
Niezależny kandydat na wójta gminy Jabłonna

  Zmiany, które zaszły w gminie Jabłonna w ostatnich latach, to efekt naszych wspólnych starań oraz całego samorządu:
 • Dzięki naszej inicjatywie i zaangażowaniu pozyskano działkę na cele oświatowe na pograniczu Jabłonny i Chotomowa, która stwarza obecnie duże możliwości inwestycyjne. Wybudowano na niej nową szkołę podstawową (I etap CEKS), boiska sportowe przy szkole oraz wydzielono z niej i uzbrojono część działki pod SUV, gdzie obecnie powstaje stacja uzdatniania wody dla płn.-wsch. części Jabłonny, Chotomowa i Dąbrowy. Ponadto na ww. działce oświatowej wkrótce rozpocznie się budowa hali sportowej, która została zaprojektowana w ramach CEKS i później dostosowana do zmieniających się potrzeb.

 • Dzięki inicjatywie Mariusza Grzybka i jego wystąpieniu do Biura Drogownictwa i Komunikacji Miasta Stołecznego Warszawy wprowadzono pierwszy autobus miejski 806 (później przekształcony w 741) obsługujący mieszkańców Chotomowa i Jabłonny, a także pierwszą w naszej okolicy linię nocną. Rok temu, dzięki aktywnemu uczestnictwu Mariusza w Zespole ds. Komunikacji, ww. linia autobusowa została wsparta komplementarnymi liniami „L” dojeżdżającymi do centrum komunikacyjnego w Legionowie.

 • Wraz z dwoma innymi społecznikami kandydat doprowadził do wprowadzenia inteligentnego systemu zarządzania ruchem (ImFlow) w Jabłonnie, a także do częściowej modernizacji kluczowego wyjazdu z Chotomowa i Jabłonny na skrzyżowanie Chotomowskiej z Modlińską.

 • Dzięki jego determinacji i środowiska szkolnego utworzono gimnazjum w Chotomowie. Poprzez to polepszono warunki lokalowe szkoły podstawowej w Jabłonnie, poprzez włączenie prawego skrzydła budynku do podstawówki. Ponadto w lokalnych placówkach oświatowych wprowadzono dzienniki elektroniczne, o co zabiegał na komisjach oświaty.

 • Kandydat jest jednym z inicjatorów budowy ronda i zatok autobusowych przy nowej szkole oraz ciągu pieszo-rowerowego z Jabłonny do centrum Chotomowa.

 • Konsekwentnie dążył do stworzenia ciągu drogowego zachodniego Chotomowa od ulicy Partyzantów aż do Osiedla Ekologicznego. Dzięki tej inicjatywie wyboiste, piaszczyste lub zabłocone w sezonach deszczowych drogi w ciągu 4 lat zastąpiły komfortowe i bezpieczne aleje wykonane z kostki z oświetleniem i chodnikami.

  • Współdziałał na rzecz rewitalizacji i modernizacji Jabłonny:
  • renowacji zabytkowego budynku urzędu gminy i parku za nim
  • powstania Orlika w Jabłonnie
  • wybudowania alternatywnego dojazdu do Osiedla Rajska Jabłoń oraz parkingów przy GCKiS
  • termomodernizacji dachu GCKiS i całego budynku
  • stworzenia obszernego parkingu przy szkole podstawowej w Jabłonnie
  • przebudowy ulicy Modlińskiej i Zegrzyńskiej wraz z parkingami i odwodnieniem

 • Przyczynił się również do realizacji odwodnienia centrum Chotomowa i powstania parkingu przy kościele wraz z oświetleniem.

 • Od lat wspierał powstanie infrastruktury wod.-kan. na terenie gminy. Doprowadził do wybudowania wodociągu w centrum Chotomowa (ul. Piusa i Partyzantów). Dzięki temu możliwe stało się podłączenie szkoły podstawowej i gimnazjum dla ponad 300 dzieci do wodociągu, co również zapewniło warunki do rozwoju tej części miejscowości w przyszłości.

 • Od początku nowej kadencji zabiega o wprowadzenie oświetlenia LED dla terenów całej gminy. Dotychczas oświetlono już kilkanaście ulic w tej technologii zapewniając zmniejszenie wydatków na energię oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

 • Mariusz Grzybek był kluczową osobą w obronie granic gminy Jabłonna, która była zagrożona utratą terytorium Jabłonny, aż o 40% na rzecz Legionowa. Batalia zakończyła się sukcesem i wycofaniem się sąsiedniego miasta z procedury delimitacyjnej. Dzięki temu duże połacie lasów, o które toczył się spór pozostały w obrębie Jabłonny i umożliwiają przyszły rozwój gminy.

 • Swoje doświadczenie współpracy w środowisku międzynarodowym wykorzystał w gminie Jabłonna, doprowadzając do podpisania dwóch umów partnerskich z gminami Vignanello i Vitorchiano we Włoszech.

 • Inicjator powstania w naszej gminie teleinformatycznego systemu powiadamiania SMS.

 • Uczestnik komisji konkursowej która wybrała koncepcję architektoniczną budowy przedszkola gminnego przy ulicy Żeligowskiego. Dzięki zaangażowaniu w ten projekt całego zespołu, będzie możliwa budowa 10 oddziałowego przedszkola w Chotomowie w kolejnej kadencji.

 • Orędownik wprowadzenia karty mieszkańca i biletu metropolitalnego dla mieszkańców korzystających z transportu publicznego z Warszawą, co zaowocowało realizacją tych zadań w dwóch ostatnich kadencjach.